Antidiskriminačné spory

Antidiskriminačný spor je taký spor, ktorý sa týka porušenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa  Antidiskriminačného zákona. Individuálnym pracovnoprávnym sporom sa rozumie spor medzi zamestnancom a zamestnávateľom vyplývajúci z pracovnoprávnych a iných obdobných pracovných vzťahov. V prípade súbehu nárokov podľa antidiskriminačných predpisov a pracovnoprávnych predpisov platí pravidlo, že ak k diskriminácii dochádza v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom, považuje sa takýto spor za pracovnoprávny.

Podstatné je, že v prípade antidiskriminačných aj individuálnych pracovnoprávnych sporov platia určité odchýlky zo všeobecných pravidiel civilného sporového konania.

Jednou z najvýznamnejších odchýlok pri antidiskriminačných sporoch je uplatňovanie tzv. obráteného dôkazného bremena. Účelom tejto úpravy je uľahčiť dôkaznú situáciu osoby, ktorá o sebe tvrdí, že bola/je diskriminovaná, pretože tá často nemá ako preukázať svoje tvrdenia. Z uvedeného dôvodu platí, že ak táto osoba (žalobca) predloží súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo, je na žalovanom, aby preukázal, že túto zásadu neporušil. Dôkazné bremeno sa teda presúva na žalovaného.

Ďalšia dôležitá odchýlka v oblasti dokazovania pred súdom súvisí so skutočnosťou, že v prípade antidiskriminačných sporov súd môže vykonať aj dôkazy, ktoré žalobca nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Súd aj bez návrhu obstará alebo zabezpečí takýto dôkaz. Ďalej je podstatné, že žalobca môže predložiť alebo označiť všetky skutočnosti a dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, to znamená aj po vyhlásení uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

V neposlednom rade, súd pri prvom procesnom úkone vo vzťahu k žalobcovi vhodným spôsobom poučí žalobcu o možnosti zastúpenia, ako aj o jeho procesných právach a povinnostiach nielen v rozsahu všeobecnej poučovacej povinnosti, ale poučí ho aj o dôkazoch, ktoré je potrebné predložiť, o možnosti podať návrh na neodkladné opatrenie alebo zabezpečovacie opatrenie a o iných možnostiach potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie jeho práv.