Diskriminácia v práci

Podľa Antidiskriminačného zákona, „Každý je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vo vzdelávaní.“

 Z uvedeného vyplýva, že diskriminácia sa zakazuje v oblasti zamestnania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vzdelávania. (Poznámka: V rámci Projektu sa venujeme najmä diskriminácii v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch, t.j. diskriminácii v zamestnaní, na pracovisku.)Aj v zamestnaní platí, že za diskrimináciu možno označiť znevýhodňovanie alebo obmedzovanie osoby, ktoré sa deje z dôvodu jej odlišnosti.  Dôvodom na diskrimináciu, čiže na porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, môže byť  v oblasti pracovnoprávnych vzťahov:

  • Vek
  • Pohlavie / rod
  • Zdravotné postihnutie
  • Náboženstvo / viera
  • Sexuálna orientácia
  • Národnosť
  • Rasa/ etnická príslušnosť