Nabádanie na diskrimináciu

Nabádanie na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie osoby na diskrimináciu tretej osoby

Pri nabádaní na diskrimináciu ide teda o formu diskriminácie, pri ktorej jedna osoba (A) nabáda inú osobu (B), aby diskriminovala tretiu osobu (C). Podstatné je, že medzi osobou A a B neexistuje vzťah nadriadenosti a podriadenosti, osoby A a B sú rovnocenné.
Príklad: Zamestnanec hecuje iného kolegu k tomu, aby sa vysmieval-i ďalšiemu kolegovi za jeho zdravotné postihnutie.