Neoprávnený postih

Neoprávnený postih je také konanie alebo opomenutie, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka, nepriaznivé a priamo súvisí

  1. s domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou vo svojom mene alebo v mene inej osoby alebo
  2. s podaním svedeckej výpovede, vysvetlenia alebo súvisí s inou účasťou tejto osoby v konaní vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania,
  3. so sťažnosťou namietajúcou porušenie zásady rovnakého zaobchádzania

Neoprávnený postih je osobitná forma diskriminácie, označovaná niekedy aj ako viktimizácia.

Podstatou zákazu viktimizácie je, aby nikto nebol poškodzovaný za to, že sa domáha ochrany pred diskrimináciou, resp. že iného podporí v rámci jeho domáhania sa ochrany pred diskrimináciou. Samotný postih môže mať rôzne podoby. Môže ísť napr. o preloženie na horšie miesto, odopretie kariérneho postupu, nižšie mzdové ohodnotenie, prepustenie a pod. 

Príklad: Zamestnankyňa (A) bola prepustená po tom, ako odmietla sexuálne návrhy zo strany vedúceho. Uvedené považovala za veľmi nespravodlivé, a preto podala žalobu na súd. V rámci súdneho konania ju podporila iná kolegyňa (B), ktorá pravdivo vypovedala o správaní šéfa na pracovisku. Ostatné kolegyne „si nespomínali“.V ďalšom období zamestnankyňa B dostala nižšie odmeny ako jej kolegyne, bez objektívneho zdôvodnenia (neprítomnosť v práci, kvalita alebo kvantita vykonanej práce, a pod.). V tomto prípade ide o neoprávnený postih zamestnankyne A, ktorý spočíva v jej prepustení, ako aj o neoprávnený postih zamestnankyne B, ktorý spočíva v krátení odmien.