Pokyn na diskrimináciu

„Pokyn na diskrimináciu je konanie, ktoré spočíva v zneužití podriadenosti osoby na účel diskriminácie tretej osoby.“

Pri pokyne na diskrimináciu ide teda o formu diskriminácie, pri ktorej jedna osoba (A) v nadriadenej pozícii (napr. riaditeľ, vedúci) vo vzťahu k inej osobe (B) dá tejto osobe pokyn, aby diskriminovala tretiu osobu (C). Podstatné je, že medzi osobou A a B existuje vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

Príklad: Riaditeľ spoločnosti dá personalistke pokyn, aby prepustila zamestnankyňu v skúšobnej dobe, pretože je tehotná alebo napríklad dá inému jemu podriadenému vedúcemu pokyn, aby určitej zamestnankyni nepriznal odmeny preto, že „zostáva doma s chorými deťmi“.