Priama diskriminácia

„Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.“

Pri priamej diskriminácii sa teda s určitou osobou (A) zaobchádza menej priaznivo („horšie“) ako s inou osobou (B), pričom dôvodom tohto horšieho zaobchádzania je práve niektorý z diskriminačných dôvodov.

Príklad: Pri prijímaní do zamestnania je daná prednosť mužskému kandidátovi, hoci je menej kvalifikovaný, pretože ten neotehotnie (priama diskriminácia z dôvodu pohlavia); pri uvoľnení miesta vedúceho zamestnanca je povýšený mladší zamestnanec, hoci je menej kvalifikovaný, pretože starší kolega už nie je vnímaný ako perspektívny (priama diskriminácia z dôvodu veku); po tom, ako v práci vyjde najavo, že jeden z kolegov je homosexuál, je prepustený (priama diskriminácia z dôvodu sexuálnej orientácie); a pod.