Sexuálne obťažovanie

„Sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie“.=

Sexuálne obťažovanie je teda osobitnou formou obťažovania, pričom od klasického obťažovania sa odlišuje tým, že zahŕňa prejavy sexuálnej povahy. Rovnako ako pri obťažovaní ide teda o správanie nežiaduce, resp. nechcené, úmyslom alebo následkom ktorého je porušenie dôstojnosti osoby a vytvorenie zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia. Nie je pritom rozhodujúce, či ten, ktorý sa obťažujúco správal, obťažovať skutočne zamýšľal.

V praxi k sexuálnemu obťažovaniu dochádza najčastejšie vo vzťahu mužov k ženám, resp. vo vzťahu nadriadeného k podriadeným, ale nie je to podmienka. Z hľadiska prejavov sexuálnej povahy môže ísť napr. o hvízdanie, tľapkanie po zadku, posielanie pusiniek, dvojzmyselné narážky, sexuálne podfarbené vtipy, posielanie alebo vylepovanie erotických obrázkov či kalendárov, nežiaduce dotyky, sexuálne návrhy a pod.

Príklad: V pondelok ráno v open-space kancelárii kolegovia zvyknú nahlas rozoberať svoje víkendové erotické zážitky. Do kolektívu nastúpila nová zamestnankyňa, ktorej to nie je príjemné. Kolegovia si ju často doberajú, vyzývajú ju, nech sa tiež zapojí do konverzácie („A Ty Dáška čo, ako bolo?“). Ona však len mlčí a po chvíli, keď už situáciu nezvláda, odchádza do kuchynky.