Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Pomôžeme poradíme

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľ:

 • Združenie lesníčiek
 • Javorová 3331 / 7
 • 960 01 Zvolen
 • IČO: 35999853
 • Združenie zapísané v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR.

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Týmto si vám, ako fyzickej alebo právnickej osobe, ako nášmu potenciálnemu klientovi, dovoľujeme predložiť informačný list o spracovaní, ukladaní a inej dispozícii s osobnými údajmi v súlade so zákonom. Naším cieľom je predstaviť vám všetky práva, ktoré vám patria podľa príslušných právnych predpisov v súvislosti s ochranou osobných údajov, vedených našou organizáciou ako prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov.

Tento dokument predstavuje dva rovnocenné rovnopisy, z ktorých jedno vyhotovenie sa vám predloží pri začatí spolupráce s našou organizáciou.

1. Ako a prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše údaje

Vaše údaje spracovávame iba vtedy, keď nám to zákon umožňuje,

 • ak s vami uzatvárame zmluvu;
 • ak musíme dodržiavať naše zákonné povinnosti; alebo
 • ak je to nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (alebo pre tretie strany) a vaše záujmy a práva neprekračujú tieto záujmy;
 • chrániť svoje záujmy (alebo záujmy niekoho iného); alebo
 • ak je to potrebné vo verejnom záujme alebo na úradné účely.

Osobitne k druhu a povahe osobných údajov

Taktiež zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje, ako sú identifikačné údaje, rodné číslo, dátum narodenia, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, daňové bydlisko a registráciu na účely DPH. Toto spracovanie je založené na našom plnení zmluvy s vami, právnej povinnosti, ktorú musíme dodržiavať, a na našich legitímnych záujmoch, vrátane spolupráce s dozornými orgánmi, ak je to potrebné (napríklad pre daňové úrady, katastrálne odbory).

Zároveň spracovávame fotografie, ktoré ste nám dobrovoľne predložili (priamo alebo prostredníctvom našich spolupracujúcich zástupcov); a fotografie, ktoré nám poskytnete (napríklad na zapracovanie týchto údajov do zmluvných dokumentov) na základe vášho dobrovoľného súhlasu. Tieto osobné údaje spracujeme na obdobie trvania vášho súhlasu, s výhradou príslušných zásad zachovania údajov v súlade s príslušnými zásadami uchovávania údajov.

2. Poskytovanie osobných údajov

V rámci organizácie má prístup k vašim údajom iba obmedzený počet zamestnancov, a naši obchodní zástupcovia, ktorí z dôvodu osobitnej potreby musia poznať obsah zmluvných dojednaní. Títo zamestnanci podliehajú povinnosti mlčanlivosti a sú oprávnení zaobchádzať len s vašimi osobnými údajmi podľa pokynov organizácie a v prípade potreby v súvislosti s ich pracovnými povinnosťami.

Osobné údaje môžu byť zdieľané s orgánmi verejnej správy a / alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, ak to vyžadujú zákony alebo ak to vyžaduje ochrana našich oprávnených záujmov (vrátane práv iných) v súlade s platnými zákonmi.

Naša organizácia môže tiež zdieľať údaje o potenciálnych klientoch s externými poradcami (napríklad právnikmi, účtovníkmi, audítormi) v prípade potreby.

3. Vaše práva

V súvislosti so spracovaním osobných údajov našou organizáciou, máte/disponujete s nasledujúcimi konkrétnymi právami vrátane:

 • práva požiadať organizáciu o prístup k vašim osobným údajom,
 • právo na opravu vašich osobných údajov,
 • právo na vymazanie vašich osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo namietať spracovanie,
 • právo na prenos dát (tj právo požiadať nás o prenos niektorých vašich osobných údajov na iné subjekty, Údaje, ktoré ste nám poskytli), a
 • právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

Tieto práva môžu byť v niektorých situáciách obmedzené, napríklad vaše právo na námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov môže byť obmedzené, kde môžeme preukázať, že máme dôvodné legitímne dôvody na spracovanie vašich osobných údajov, ktoré majú prednosť pred vašimi záujmami.

Svoj súhlas so spracovaním určitých osobných údajov môžete odvolať, ak je základom takéhoto spracovania váš súhlas prostredníctvom elektronickej adresy gdpr@pomozemeporadime.sk. To však neovplyvňuje zákonnosť žiadneho spracovania, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať o tom, že v prípade akýchkoľvek pochybností o postupoch spracovania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako orgán štátnej správy príslušný pre ochranu osobných údajov.

4. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Máme za cieľ uchovávať vaše osobné údaje iba na tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, ktoré sme si vybrali, a to aj na účely splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo vykazovacích požiadaviek v súlade so zásadami uchovávania údajov organizácie.

Napríklad, osobné údaje vo vašej zmluve budú vo všeobecnosti uchovávané počas trvania našej zmluvy s vami, pokiaľ nám zákon neukladá, aby si ju uchovávali dlhšie, alebo ak ju potrebujeme uchovať na uplatňovanie našich práv. Môžeme si ponechať niektoré z vašich osobných údajov, ako je meno a osobné identifikačné číslo pre účely kontroly našej organizácie zo strany Daňového úradu Bratislava po dobu 10 rokov.

V prípade spracovania vašich osobných údajov na základe vášho súhlasu sa takéto údaje sa budú spracovávať len počas obdobia udeleného s vaším súhlasom, s výhradou akéhokoľvek odstúpenia alebo obmedzenia vášho súhlasu pred uplynutím takejto doby. V takýchto prípadoch prestaneme spracovávať dotknuté osobné údaje na príslušné účely s výhradou akýchkoľvek zákonných povinností alebo našich potrieb na účely vykonávania našich dohôd alebo presadzovania našich oprávnených práv (a zákonných práv iných).

Kvôli informáciám o našich minimálnych zákonných lehotách uchovávania, ako aj o kvalifikáciách a výnimkách pre rôzne aspekty vašich osobných údajov kontaktujte prosím našu zodpovednú osobu prostredníctvom elektronickej adresy gdpr@pomozemeporadime.sk.